Stadgar

Registrerad av Bolagsverket 2016-12-27

för Föreningen Folkets Hus i Färentuna u.p.a.
Antagna av årsmötet 1973-04-07
första revidering: 1995-03-25
andra revidering: 2015-03-14

§1 Föreningens namn är Föreningen Folkets Hus i Färentuna u.p.a.

§2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att till dem, som i orten verksamma sammanslutningar, uthyra lokaler för möten, teater, biograf och fester, samt driva dans, biograf och annan därmed sammanhängande rörelse

§3      Styrelsen har sitt säte i Ekerö kommun.

§4 Medlem skall deltaga i föreningen med en insats å 10 kronor samt äger rätt att deltaga med mer än en insats. Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig/utskrivbar. Av ansökan skall det framgå den sökandes namn/firma, födelseår/organisationsnr, postadress och e-postadress. Medlemskap föreligger när styrelsen beviljat inträde och insats har inbetalats till föreningens konto eller kontant till kassören. Insats som berättigar till medlemskap skall vara minst en insats.

§5 Årsavgift om högst 500 kr uttas enligt föreningsstämmans beslut för enskild medlem. För medlem, som utgörs av firma/sammanslutningar uttas en årlig serviceavgift om högst 1 000 kronor. Stämman far därutöver besluta om extra uttaxering, dock ej med högre belopp än den beslutade årsavgiften eller serviceavgiften.

§6 Uppsägelse till utträde skall ske skriftligen, dock med iakttagande av föreskrifterna i 3 kap, 5 S Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Avgången medlem äger utfå inbetalda insatser. Har medlem icke efter anmodan erlagt årsavgift eller serviceavgift, skadar medlem föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen.

§7 Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter och minst två och högst fyra suppleanter. Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordförande. Styrelsen utser vice ordförande, kassör samt sekreterare.

§8 Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter.

§9 Mandattiden beträffande styrelse och revisorer bestämmes sa att växelvis avgång sker vartannat ar.

 §10 Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

§11 Kallelse till föreningsstämma sker via post eller e-post tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämma. Andra meddelanden skickas via post eller e-post.

 §12 Ordinarie föreningsstämma hålles före utgången av mars manad.

Dagordning vid stämma

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare för stämman.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fastställande av resultat- och balansräkning.
 6. Beslut i anledning av vinst eller förlust.
 7. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 9. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Bestämmande av årsavgift, serviceavgift och extra uttaxering.
 11. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.
 12. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter. I Övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
 13. Val av revisorer jämte suppleanter.
 14. Övriga ärenden
 15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 16. 16 Avslutning

Vid extra föreningsstämma skall ärenden under punkt 1, 2, 3, 8, 15 och 16 behandlas.

Registrerad av Bolagsverket 2016-12-27

§13. Varje medlem äger vid föreningsstämman en röst för varje påbörjat femtal av sina insatser, dock högst 10 röster.

§14. Ärende som av medlem anmälts till ordinarie föreningsstämma, skall upptagas till behandling, om anmälan till styrelsen skett senast den 15 februari.

§15. Uppkommen vinst skall fonderas sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden.

§16. Föreningen upplöses då föreningen råkat i konkurs eller beslut om likvidation fattats. Upplösning beslutas av två på varandra följande sammanträden, varav ett ordinarie. Vid förenings upplösning skall dess behållna tillgångar fördelas mellan de då kvarvarande medlemmarna på så sätt, att dessa först utfår intill de av den erlagda insatsbeloppen, varefter återstående belopp överlämnas till den kommun inom vilken styrelsen haft sitt säte, att av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål, och vilkens styrelse jämväl har sitt säte i kommunen.

§17. Ändring av dessa stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade medlemmar vid en stämma tar ett enhälligt beslut. Beslutet är även giltigt om det har antagits av två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Förslag till stadgeändring skall vara inlämnad till föreningens sekreterare senast den 15 februari för att kunna upptagas till behandling.

Senast uppdaterad: 2020-04-06